Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Elektropecka cz.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektropecka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Michal Pecka IČO 45120528, se sídlem Smetanova 625 ,25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav /blížší informace v sekci Kontakty a kupujícího. Společnost je zapsaná u živnostenského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění platném znění.

 

Uzavření smlouvy a obchodní podmínky

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami  a  že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad a dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci KONTAKTY

Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečnosti!

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začnou naši operátoři pracovat na jejím vyřízení.

Automatické generování potvrzení objednávky prodejnou, které  Kupující obdrží na svůj email bezprostředně po jejím odeslání má jenom informativní charakter a slouží výlučně k potvrzení, že objednávka byla řádně odeslaná a doručená  Prodávajícímu.

 

                                 Právo dodavatele/prodávajícího/ na odstoupení od smlouvy.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Postup v případě odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že  v případě odstoupené se smlouvy od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Objednávka zrušená ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku") kupujícím a jejím doručením prodávajícímu s následným potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou emailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva viz Vymezení pojmů vznik smlouvy).

Zrušit objednávku lze jen ve zcela výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku (viz níže).

Pokud si zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do tří měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.

Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna tisková chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení  storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

1.     v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku

2.     bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

Cena zboží

Všechny ceny zboží na stránkách www.elektropecka.cz jsou uvedeny s DPH, včetně příp. dalších poplatků (např. PHE). Základní sazba DPH činí 21 %. Snížená sazba 15 % Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

PHE - Recyklační poplatek

Novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost dne 13. 8. 2005, se týká elektrických a elektronických zařízení. . Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení (PHE). Na prodejních dokladech se tedy objeví   samostatná položka, která zákazníkům sdělí, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Informace o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem u každé jednotlivé položky nákupu.

Způsob platby za zboží

·         V hotovosti - platba se uskuteční v místě provozovny prodávajícího při  osobním odběru zboží.

Vážení zákazníci,

podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Proto i vy u nás při platbě v hotovosti nebo platební kartou obdržíte účtenku s údaji EET.

·         Dobírkou- při převzetí zásilky  /zboží/ od dopravce.

·         Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní e-mail. Zboží bude dodáno až po připsání platby  na náš účet. V případě neodebrání zboží je postupováno v souladu s ustanoveními uvedenými v kapitole "Zrušení objednávky kupujícím".

·         Na splátky online.

 

.Ceny na internetovém obchodě elektropecka.cz  platí pouze pro nákup v internetovém obchodě a nejsou závazné pro kamenné prodejny provozovatele.

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

Převzetí zboží a cena dopravy

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, zákazník obdrží informační email.

Osobní odběr

Osobní odběr je možný na adresách výdejních míst dodavatele, sekce výdejní místa

Kde je uvedena i pracovní doba těchto míst.

·         Pro vydání zboží je třeba mít s sebou občanský průkaz či jinak prokázat svoji totožnost, číslo objednávky a peněžní hotovost k zaplacení zboží ( na výdejním místě je možno platit platebními kartami), nebyla-li úhrada provedena předem.

·         V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Osobní odběr v místě provozovny není zatížen žádným poplatkem.

O cenách přepravy zboží zakoupeného obchodě  ELEKTROPECKA  se dočtete dále, pokud vás zajímá cena dopravy konkrétního výrobku, vložte jej do košíku a zvolte způsob dopravy a ihned vidíte, jáká je cena dopravy Elektropecka využívá pro dopravu zboží k zákazníkům v České republice služeb společností.Do jiných zemí zboží nedodáváme.

·         PPL CZ s.r.o.,

·         Česká pošta, s. p.,

·         Přímo dodavatelem.- Doprava  Komfort  Elektropecka

Doprava zdarma

Elektropecka  nám pro své zákazníky pravidelně některé exkluzivní výrobky s dopravou zdarma. Pokud zakoupíte takový výrobek, bude v košíku uvedena doprava 0,- Kč. Seznam výrobků s dopravou zdarma naleznete na stránce výrobky s dopravou zdarma.Dopravou zdarma  se myslí doprava za 1.dveře do domu. 

Přepravní firmy

Cena přepravného a balného v případě dopravy přepravní službou je pro většinu výrobků stanovena  v ceně od 130,- do 160,- Kč (včetně DPH) po celé České republice. Pokud je zásílána  velmi rozměrná zásilka (pračky, ledničky, myčky, sporáky...) je cena stanovena na 300,-  včetně DPH Kč. Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci. Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však jeho povinností a naše společnost na toto nemá vliv. Termín dodání zásilky je ve většině případů následující pracovní den po expedici z našeho skladu. O předpokládaném termínu dodání a jeho jste průběžně informováni e-mailem.Zákazník má u některých přepravních společností možnost sledovat cestu zásilky. O této možnosti je zákazník informován dodavatelem.

Cena přepravného a balného v případě dopravy Českou poštou je 160,- Kč (včetně DPH) po celé České republice. Termín dodání zásilky je ve většině případů následující pracovní den po expedici z našeho skladu. O předpokládaném termínu dodání jste průběžně informováni e-mailem. Z důvody hmotnostního omezení zásilek zasílaných prostřednictvím České pošty není tato doprava možná u některých dodávaných položek.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že bylo předáno mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie  i samotné zboží. V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména z přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

Dodací podmínky

Expedice zboží probíhá zpravidla do 2 až 5 dnů od provedení objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy v našem obchodě pomocí internetu nebo telefonu). Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o uvedení čísla daňového dokladu/ faktury, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho bankovního účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

-na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

   -na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli      dodavatele,

-na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

   -na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů ,sim karet, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

-na dodávku novin, periodik a časopisů,

-spočívajících ve hře nebo loterii.

Podmínky pro možnost vracení zboží:

·         zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,

·         zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),nijak polepeny, znečištěny apod.

·         zboží nesmí jevit známky opotřebení a a jakéhokoliv  používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka nebude převzata a bude odmítnuta.

Zboží zasílejte na adresu

Elektro Pecka, M.Švabinského 112, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav 25001


Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací /doprava zboží od zákazníka k prodejci zpět  zákazníkovi nenáleží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Záruční list výrobku

Záruční list je zasílám spolu se zbožím/ pokud ho výrobce přikládá a požaduje . Záruční list nemá vyplněné datum prodeje.  A to proto, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. Řádně vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět.

K záručnímu listu výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na záručním listu musí odpovídat datu vystavení dokladu. Doporučujeme záruční list doplnit až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu).

Další placené služby- volitelné

Změna fakturačních údajů na již vystavené faktuře z fyzické osoby na právnickou osobu je zpoplatněna částkou  Kč 100 bez DPH.

Zpětný svoz starého spotřebiče je zpoplatněn částkou 300 Kč včetně DPH (velké spotřebiče) v případě způsobu dopravy, které tuto službu nabízí jako doplňkovou..

Výnos zásilky do patra doprava   -Doprava  Komfort  Elektropecka   pro zásilky hmotností do 80 kg. Podmínkou doručení zásilky do patra je přítomnost a asistence adresáta. Služba je zpoplatněna částkou  od 300 Kč do 500 Kč včetně DPH, dle lokality- bude upřesněno při převzetí objednávky.

Tato služba je dostupná ve vybraných oblastech okresu Praha východ, Mělník, Mladá Boleslav a některých oblastech Prahy.

Výnos zásilky do patra dvěma pracovníky až pro tři zásilky s hmotností do 80 kg. Je možné předem domluvit čas dodání. Tato služba je kalkulována vždy zcela individuelně dle požadavku zákazníka a náročnosti provedení.

Tato služba je dostupná ve vybraných oblastech okresu Praha východ, Mělník, Mladá Boleslav a některých oblastech Prahy.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.Povolení úřadu pro obchranu osobních dat č. 00043137.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@elektropecka.cz………………. nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


 

RECENZE

Elektropecka.cz. si vyhrazuje právo nezveřejnit recenze zákazníků u výrobků, pokud tyto obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují dodavatele či nabízené zboží.

Závěrečná ustanovení

 

Řešení sporů

Vzájemné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výlučně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi  firmou Michal Pecka , Ičo 45120528/ dále elektropecka.cz a Kupujícím je možné také řešit mimosoudní cestou.

. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například 

https://adr.coi.cz/cs

 případně spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

 

 Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak  doporučujeme  Kupujícímu nejdříve  kontaktovat dodavatele / elektropecka.cz /  pro vyřešení vzniklé sporné situace.

 

Smlouva  se uzavírá vždy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.2.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách  firmy  Michal Pecka nebo elektronicky na  www. elektropecka.cz

 Dodavatel si vyhrazuje právo na změny obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Vymezení  základních pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu zasláním informativního emailu na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouva - Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.


Speciální přání


captcha image

PřihlášeníTento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Obchodní podmínky